Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (“GSÜMED”) tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak hazırlanmıştır.

1. İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

GSÜMED, https://kariyer.gsumed.org internet sitesi kullanıcılarına (“İnternet Sitesi Kullanıcıları”) ait aşağıdaki bilgileri işlemektedir:

 • Kimlik verisi: ad ve soyad, doğum tarihi, özgeçmişte yer verilmesi halinde medeni durum
 • İletişim verisi: adres, e-posta adresi, telefon numarası
 • Eğitim verisi: öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
 • Mesleki deneyim verisi: toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
 • Özgeçmişte yer verilmesi halinde üye olunan kuruluşlar ve fotoğraf
 • Çerez bilgileri

2. VERİ İŞLEME AMAÇLARI

GSÜMED tarafından kişisel veriler, İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın iş ilanı paylaşımları dahil, yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden hizmet almalarını sağlamak, kariyer etkinliklerini ve eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak ve internet sitesi hizmet kalitesinin artırılması amacıyla istatistiksel kayıtlar tutmak amaçlarıyla sınırlı olarak, temel hak ve özgürlüklerinize itibar edilerek otomatik yollarla işlenmektedir.

3. VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın kişisel verileri tamamen otomatik (çevrimiçi formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanacaktır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan;

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veya
 • İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinden herhangi birisine istinaden ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilmektedir.

4. VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın kişisel verileri kanunda açıkça öngörülen hallerde, GSÜMED’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde, GSÜMED’in meşru menfaatlerinin korunması için gerekli olan hallerde, kariyer etkinlikleri ve eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için birlikte çalışılan iş ortaklarına, veya kanunen yetkili kamu kurumlarına, idarelere ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. VERİLERİN SAKLANMA ŞEKLİ

GSÜMED tarafından işlenen kullanıcı verileri özel şifreleme sistemi ile şifrelenmektedir. Bu şifreleme metodu ile bilgi okunamaz hale getirilmiş olur ve sadece kodlama anahtarı olan yetkililer tarafından bu kurallar çerçevesinde okunabilecektir. Bütün belgeler güvenlik kontrolleriyle kayıt altına alınmaktadır.

6. VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

GSÜMED işlediği kullanıcı verilerini ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak saklamaktadır.

7. VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

GSÜMED işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ile ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kullanıcı verilerinin silinmesi; kullanıcı verilerinin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kullanıcı verilerinin yok edilmesi; kullanıcı verilerinin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kullanıcı verilerinin anonim hale getirilmesi, kullanıcı verilerinin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKLARI

GSÜMED üzerinden kişisel verileri işlenen İnternet Sitesi Kullanıcıları, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde GSÜMED’in [email protected] adresine yazılı olarak başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
close

Bildirim almak ister misiniz?

Yeni ilanlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakmanız yeterli!