GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Galatasaray Üniversitesi mezunları ile öğretim elemanları tarafından GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLAR DERNEĞİ adı ile dernek (“Dernek”) kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
MADDE 2 – DERNEĞİ TEMSİL EDEN RENK VE ALAMET-İ FARİKA
Derneği temsil eden renk SARI ve KIRMIZI’dır. Alamet-i farikası kırmızı (G) içinde sarı (S) dır, ve
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği 2002 yazısını içerir. Derneğin renkleri ve alamet-i farikası
hiçbir şekilde değiştirilemez.
MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı, Türk milli toplumunun ihtiyaç duyduğu, Cumhuriyet’in temel ilkeleri ile niteliklerine ve
özellikle laik ve demokratik çağdaş devlet esaslarına bağlı XXI. Yüzyılın gereklerine cevap verebilecek
düzeyde, batı uygarlığının akılcı, eleştirel, hoşgörü değerlerine ve topluma karşı sevgi ve sorumluluk
duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı, gerekli bilgi, beceri ve yetenekli kişilerden oluşarak ülkeye ve
Galatasaray toplumuna hizmet etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Dernek aşağıdaki hizmet ve
faaliyetleri gerçekleştirebilir:
i. Galatasaraylılar arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, maddi ve manevi dayanışmayı ve
yardımlaşmayı sağlamak, sosyal alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, milli kültür ve ideali
yaşatmak ve geliştirmek ve Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet
etmek,
ii. Mezunların Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini
arttırmak, geliştirmek,
iii. Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim görmüş ve görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan
yoksun öğrencilerin yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı olmak,
iv. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, seminer, panel, konser, temsil, gösteri, sergi,
müsabaka gibi her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmak,
ayrıca Galatasaraylıların birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, eğlenceler, iç ve dış
seyahatler düzenlemek,
v. Mezunlar, öğrenciler, Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlileri ve diğer çalışanları ve genel
olarak Galatasaray camiasına mensup kişiler arasında iletişimi sağlamak üzere kitap, gazete,
dergi, broşür, albüm, kompakt disk gibi her türlü basılı ve elektronik eser yayınlamak, ayrıca
ülkeye ve Galatasaray Toplumu’na yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına
yardımcı olmak,
vi. Maddi imkanlardan yoksun üyelerin, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına
yardımcı olmak ve bu amaçla kurulan diğer Galatasaraylı vakıf, sandık, dernek ve benzeri diğer
kuruluşlara katkıda bulunmak,
vii. Yeni üyelerin alınmasını özendirmek ve ilgili mevzuat ile işbu Galatasaray Üniversitesi Mezunlar
Derneği Ana Tüzüğü (“Tüzük”) hükümleri uyarınca üye kaydetmek,
viii. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Galatasaray Üniversitesi ile Derneğin kamuoyunda
yeterince tanınmasına ve saygınlığının korumasına çalışmak,
ix. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlamak, oluşturulacak her türlü
hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve
vakıflar kurmak ve/veya Derneğin amaçları doğrultusunda görev yapabilecek kurulmuş vakıflara
bağışta bulunmak,
x. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma
konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,
xi. Derneğin amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, pansiyon, yurt,
sosyal tesisler gibi gayrimenkulleri satın almak, bu gayrimenkuller üzerine ipotek de dahil her
nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek etmek, kiraya
vermek, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırabilmek; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar
almak,
xii. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,
xiii. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerine alacak sair kanunlar ile ilgili diğer
düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak, bağış ve yardımlarda
bulunmak,
xiv. Galatasaray Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik
ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer Galatasaraylı kuruluşlara yardımcı olmak,
xv. Galatasaray Topluluğu tarafından kurulmuş yurt içi-yurt dışı diğer dernek, vakıf ve benzeri
kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve
kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak,
xvi. Bu amaçlara ulaşmak için lokal işletmek de dahil olmak üzere her türlü iktisadi ve ticari girişimi
gerçekleştirmek, kanunlarca yasaklanmamış her türlü işlemi yapmak,
xvii. Bu amaçları gerçekleştirmek için, ilgili mevzuata uymak kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler
kurmak, yurtdışında temsilcilikler, dernekler ve üst kuruluşlar kurmak, yurtdışında kurulmuş
dernek ve kuruluşlara katılmak ve her türlü uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak,
xviii.Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi
yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak, yurtdışında bulunan kişi ve
kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım almak,
xix. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, bu
kanunun yerine geçecek sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla,
Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
xx. Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler veya
vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar
oluşturmak,
xxi. Özel istihdam bürosu açmak suretiyle Galatasaray Üniversitesi mezunlarına yurtiçinde ve
yurtdışında iş ve işçi bulma konularında yardımcı olmak.
Dernek, sağlanan karı üyeleri arasında paylaştırmamak ve gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine
aktarmamak kaydıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle
kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Dernek kazanç paylaşma amacı
güdemez.
MADDE 4 – SİYASET YASAĞI
Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde, siyasetle uğraşamaz.
Ayrıca, üyeler de Dernek içinde hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.
MADDE 5 – DERNEĞİN KURUCULARI
Derneğin kurucuları aşağıda adları yazılı kişilerdir:
Başkan Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Rektör
Başkan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Dekan
Duygu Özer
Ceyda Özcan
Kemal Başaranoğlu
İsmail Özgür Baykal
Ömer Çirkin
Mustafa Murat Gün
Barış Özbalyalı
İrem Özbalyalı
Neslihan Öztürk
BÖLÜM II
ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE 6 – ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
Derneğin amaçlarını benimseyen:

 • Galatasaray Üniversitesi’nden mezun, veya
 • Galatasaray Üniversitesi’nde en az üç yıl okumuş olup başvuru tarihi itibariyle Galatasaray
  Üniversitesi ile ilişiği kalmamış ve durumu belgeleyen veya
 • Galatasaray Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olan
  gerçek kişiler (5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca geçici veya daimi haktan
  mahrumiyet kısıtlamalarına dahil olmamaları koşuluyla) Derneğe üye olabilir.
  Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca verilir.
  Yukarıda belirtilen üye olabilme şartlarını taşıyanlar, üyelik başvurusunu yazılı olarak veya elektronik
  ortamda Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletirler. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru
  tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve sonuç ilgiliye
  yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla iletilir. Söz konusu otuz günlük süre içinde, üyeler adaylar
  hakkında yazılı itirazda bulunabilir ve Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir.
  Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulunca geçerli görülmesi veya Sicil
  Kurulunun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu,
  Yönetim Kurulunca reddolunur ve durum ilgiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya
  gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulunun red kararına karşı, ilgili, kararın kendisine
  tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu
  konudaki başvurularla ilgili Genel Kurulun vereceği karar kesindir.
  Üyeliğe kabul edilen adayların asil üyelikleri, Tüzük hükümlerine uygun şekilde belirlenmiş kayıt ücreti
  ve ilgili yılın aidatının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına uygun şekilde ödenmesi ile
  başlar.
  Yukarıdaki hükümlere ek olarak, Dernek herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme
  hakkını saklı tutar.
  MADDE 7 – ÜYELİK TÜRLERİ
  Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.
  Asil üye, ilgili mevzuat ve Tüzük hükümleri uyarınca Dernek Yönetim Kurulu veya Genel Kurulca
  üyeliğine karar verilen üyelerdir. Asil üye, Tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve
  seçilme hakkında sahiptir.
  Onursal üyeler, Galatasaray Üniversitesinde okumamış veya öğretim üyesi olarak görev yapmamış
  olmakla beraber, Galatasaray Toplumuna hizmet etmiş olanların talepleri üzerine ve Yönetim
  Kurulunca üyeliğe kabul edilenlerdir. Ayrıca Galatasaray Üniversitesinde Rektörlük yapmış yerli ve
  yabancı uyruklu öğretim elemanları, talepleri halinde Derneğin onursal üyesi olarak kabul edilebilirler.
  Onursal üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ayrıca, onursal üyelerin
  seçme ve seçilme hakları yoktur.
  Asil ve onursal üyelerin Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat gösterme yükümlülükleri vardır.
  Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya
  engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
  MADDE 8 – KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR
  Kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir
  kez ödenir. Yıllık aidat, Yönetim Kurulu’nca saptanır ve asil üyeler tarafından her yıl ödenir. Yıllık aidat
  miktarı her hesap yılı başında Yönetim Kurulu’nca üyelere yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla
  bildirilir ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme planına göre ödenir.
  MADDE 9 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
  Her üye yazılı olarak istifa etmek sureti ile, dilediği anda Dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak, üyelikten
  istifa edilmesi ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İlgili mevzuatta
  Dernek üyesi olmak için aranan niteliklerden herhangi birini kaybeden üyenin üyeliği, niteliğin
  kaybedildiği andan itibaren, Genel Kurul kararına ihtiyaç olmaksızın, kendiliğinden sona erer. Üyenin
  Derneğin amaçlarına aykırı davranması, Dernek organlarının kararlarına uymaması gibi haklı
  sebeplerin varlığı halinde üye Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılma,
  5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu kanun yerine geçen sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
  ile Tüzük hükümleri uyarınca yapılır.
  Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılanların kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Ancak,
  bu kişilere ait aidat ödeme kayıtları uygun şekilde saklanır. Yönetim Kurulu; yukarıda sayılan çıkma ve
  çıkarılma hallerine ek olarak, öğretim üyesi sıfatı ile Dernek üyesi olan kişilerin herhangi bir dönemde
  Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeliğinden ayrılmaları halinde, söz konusu kişilerin üyeliğini
  herhangi bir sebep göstermeden sona erdirmeye yetkilidir.
  MADDE 10 – AİDAT ÖDEMEYEN ÜYELER İÇİN YAPILACAK İŞLEM
  Aidatını on yıl üst üste ödememiş olan asil üye, Derneğe yazılı olarak bildirmiş olduğu son adresine
  Sicil Kurulu tarafından taahhütlü mektup, üyenin bildirdiği e-posta adresine ya da iletişim numarasına
  bildirim yoluyla ödemede bulunmaya çağırılır. Üye, söz konusu bildirimin yapılması veya ilgili mevzuat
  uyarınca yapılmış sayılmasından itibaren kırkbeş gün içinde aidatını ve bütçe yılının sona ermesinden
  itibaren aidat üzerinden işlemeye başlayan ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek kanuni faizini
  ödemez ise, kaydı Sicil Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
  BÖLÜM III
  DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ
  MADDE 11 – ORGANLAR
  Derneğin Organları,
  Genel Kurul;
  Yönetim Kurulu;
  Denetim Kurulu;
  Disiplin Kurulu;
  Sicil Kurulu’ndan ibarettir.
  A) GENEL KURUL
  MADDE 12 – GENEL KURUL’UN OLUŞUMU
  Genel Kurul, toplantının yapıldığı yıl dahil, aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen
  ödemiş asil üyelerden oluşur. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar ve seçme ve
  seçilme hakları yoktur.
  MADDE 13 – GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
  Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
  i. Derneğin organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek,
  ii. Yönetim Kurulunca düzenlenecek işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ve kesin
  hesap tablosu ile faaliyet raporunu ve Denetim Kurulu raporunu incelemek, kabul veya
  reddetmek,
  iii. Yönetim Kurulu üyelerini idari ve mali yönlerden ayrı ayrı ibra etmek veya ibra edilmemeleri
  halinde sorumluluk davası açmak,
  iv. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak,
  v. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
  vi. Derneğe gerekli gayrimenkullerin satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya
  ayni bir hak tesis edilmesi konularında karar alarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  vii. Derneğin feshine karar vermek,
  viii. Derneğin mevzuat hükümleri dairesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek
  veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar vermek,
  ix. Gerektiğinde Derneğin amacına uygun federasyon ve konfederasyonlara, mevzuat hükümleri
  dairesinde katılma veya bunlardan ayrılma kararı vermek,
  x. Derneğin diğer organlarından herhangi birine verilmemiş olan görevleri yerine getirmek,
  xi. Derneğin diğer organlarını denetlemek,
  xii. Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
  xiii. Taşınmaz edinilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini karara bağlamak,
  xiv. Mevzuatta ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
  MADDE 14 – GENEL KURUL TOPLANTILARI
  Genel Kurul:
  İki yılda bir, Kasım ayında, Yönetim Kurulu üyelerini, Denetim Kurulu üyelerini, Sicil Kurulu üyelerini
  ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek üzere olağan olarak,
  Tüzük değişiklikleri veya Derneğin feshi konuları da dahil olmak üzere, Yönetim veya Denetim
  Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Derneğin üyelik haklarını kullanmaları kısıtlanmamış
  üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine on beş gün içinde olağanüstü olarak,
  toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.
  MADDE 15 – TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
  Yönetim Kurulu, Tüzük uyarınca genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel
  Kurula katılma hakkı olan üyeler, toplantıdan en az on beş gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve
  gündemi bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek veya
  üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle
  toplantıya çağırılır.
  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,
  saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi
  günden az altmış günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
  Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri
  bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanın yapıldığı şekilde üyelere duyurulur.
  MADDE 16 – TOPLANTI YERİ VE TOPLANTIYA GİRİŞ
  Genel Kurul toplantısı, Dernek Merkezinin bulunduğu mahalde, ilanda belirtilen bildirilen gün, saat ve
  yerde yapılır.
  Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine
  girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kontrol
  edilir. Genel Kurula gelen ve katılma hakkına sahip üyeler, listede adları yanına imza ederek
  toplantıya girerler. Listeyi imzalamayan ve Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ile üye
  olmayanlar toplantı yerine alınmaz.
  MADDE 17 – TOPLANTI YETER SAYISI
  Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının
  katılması ile toplanır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları için toplanan Genel Kurulda
  toplantı yeter sayısı olarak Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda
  hazır bulunması aranır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz,
  ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısı
  toplamının iki katından aşağı olamaz.
  MADDE 18 – TOPLANTILARIN YAPILIŞ USULÜ
  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve
  toplantı Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Yeter
  sayısının sağlanamaması halinde de durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve Sekreter’den oluşan
  Divanı Heyeti açık oyla seçilir.
  Divan Heyeti, Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla
  görevli ve yükümlüdür. Divan Heyeti görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası
  verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Divan Heyetinin önerisi üzerine Genel
  Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan üyeler, toplantı süresince
  salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.
  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin kimliklerini göstermeleri
  ve hazirun cetvelinde yer alan isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
  Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Divan Heyetince düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte
  Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
  seçilen Yönetim Kuruluna seçimden itibaren yedi gün içinde tesliminden sorumludur.
  MADDE 19 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR
  Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan
  üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması
  zorunludur.
  MADDE 20 – KARARLARIN ALINMASI VE OY HAKKI
  Genel Kurul toplantılarında karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Her asil üyenin bir oy
  hakkı vardır. Ancak, Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin en az
  üçte ikisinin olumlu oyu ile alınabilir.
  Hiçbir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuk işlem veya
  uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
  Olağan ve olağanüstü olarak toplanan genel kurullarda aksi yönde bir karar alınmamışsa, Dernek
  organlarının seçimi gizli oylama ile yapılır, diğer tüm kararlar açık oyla alınır. Üye oyunu bizzat
  kullanır.
  Gizli oylama yapılması durumunda, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy
  pusulaları oy verme hakkına sahip üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutuya atılır.
  Bu oylar oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak sayılır.
  MADDE 21 – SEÇİM USULÜNÜN AÇIKLANMASI
  Genel Kurullarda, seçimlere başlamadan önce, Divan Heyeti üyelere seçimle ilgili Tüzük hükümlerini
  ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.
  MADDE 22 – SEÇİLEBİLME YETER SAYISI
  Seçilebilmek için diğer adaylardan fazla oy almak yeterlidir. Kurulların asil ve yedek üyeleri seçilen
  Başkan’ın aday listesinde yer alan adaylar ile belirlenerek seçilir. Başkan adaylarının eşit sayıda oy
  almaları durumunda Başkanlık seçimi aynı gün tekrarlanır.
  B) YÖNETİM KURULU
  MADDE 23 – DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU

  Başkan, derneğin en az üç yıl üyesi olan ve üyeliği süresince aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş,
  disiplin cezası almamış üyeler arasından, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.
  Başkanlığın boşalması halinde, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimi için, en geç bir ay
  içinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Bu şekilde seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu asil
  ve yedek üyelikleri, eskilerinin görev sürelerini tamamlarlar.
  MADDE 24 – YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
  Yönetim Kurulu, iki yıl için Genel Kurul tarafından aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş üyeler
  arasından seçilen, beş asil (Başkan dahil) ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na seçildikten
  sonra, yukarıda yazılı şartları haiz olmadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde derneğin amaçlarına
  aykırı hareket edenler istifa etmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedekler geçer.
  Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen beş kişiden aşağıya
  düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından otuz gün içinde Olağanüstü
  Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birinin
  başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından
  seçeceği üç Dernek üyesini otuz gün içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
  MADDE 25 – GÖREV VE YETKİLERİ
  Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
  i. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına veya üçüncü kişi
  veya kişilere yetki vermek
  ii. Bütçeye göre ve Tüzük hükümlerine uygun bir biçimde tasarruflarda bulunmak,
  iii. Derneğe üye kayıt ücreti, yıllık aidat ücretlerini saptamak,
  iv. Dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını karara
  bağlamak,
  v. Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin arttırılması için ilgili mevzuat
  ve Tüzük hükümleri çerçevesinde her türlü girişimde bulunmak,
  vi. Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler düzenlemek,
  vii. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
  viii. Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini
  belirlemek ve işten çıkarmak,
  ix. Üye kabul ve üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek ve ilgili işlemleri yapmak,
  x. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim
  kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
  xi. Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak
  tutulmasını ve işlenmesini sağlamak,
  xii. Genel Kurul’un yetkilendirmesi halinde Dernek adına taşınmaz edinilmesi için gerekli işlemleri
  yapmak,
  xiii. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
  MADDE 26 – GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR
  Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter
  ve bir de Sayman üye seçerek, durumu Karar Defterine geçirir ve Dernek Merkezinde ilan suretiyle
  üyelere duyurur.
  Yönetim Kurulu, vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.
  Yönetim Kurulu, Dernek işlerinin gerektirdiği sıklıkta, her halükarda en az üç ayda bir toplanır.
  Toplantıya, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, onun da yokluğunda Genel Sekreter
  başkanlık eder.
  Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise,
  toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.
  MADDE 27 – DERNEĞİ TEMSİL
  Derneği Başkan bulunmadığı hallerde Başkan Vekili veya Yönetim Kurulunun bu hususta yetki verdiği
  kişi veya kişiler temsil eder.
  Ayrıca, Yönetim Kurulu veya toplanmasının mümkün olmadığı hallerde Başkan ve bulunmadığı
  zaman Başkan Vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya Dernek asil üyelerinden
  birisine yetki verebilir. Ancak, bu görüşme veya toplantıların sonucunda, Derneği gerek idari gerekse
  mali yükümlülük altına sokacak bir karar alınması halinde, Derneğin bu konuda yükümlü olabilmesi
  için, idari konularda Tüzükte yetki ve mali konularda bütçede ödenek bulunması, Yönetim Kurulu
  kararıyla onaylanması ve yetkili kişilerin imzasını taşıması zorunludur.
  MADDE 28 – DERNEĞİ İLZAM
  Tüzükteki ve bütçedeki yetkiler uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile Derneği:
  Mali işlerde: Başkan veya Başkan Vekili ile Saymanın birlikte,
  İdari işlerde: Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreterin tek başına imzaları temsil ve ilzam eder.
  Tüzük uyarınca Derneğin ilzamı için herhangi bir üye veya üçüncü kişiye yetki verilmişse, bu kişi
  kendisine verilen yetki kapsamına giren mali ve idari işlerde, yetkilendirme kararında belirtildiği şekilde
  münferit veya müşterek imzası ile temsil eder.
  Yukarıdaki kişilerin Dernek adına attıkları imzalarının Derneği bağlaması için Dernek unvanının altına
  atılması gerekir.
  MADDE 29 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
  Yönetim Kurulu üyeleri Derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara
  karşıt oy vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber
  vermiş üyeler ilgili karardan sorumlu değildir.
  MADDE 30 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:
  BAŞKAN: Derneği her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların
  uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve
  yetkileri kullanır.
  BAŞKAN VEKİLİ: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve onun yetkilerini kullanır.
  GENEL SEKRETER: Derneğin yazı işlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları
  Karar Defterine kaydeder. Yönetim kurulu Karar Defteri’nin düzgün yazılmasından ve kararların altının
  imzalattırılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.
  SAYMAN: Derneğin hesap işlerini yürütür. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar veya tutturur.
  Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçeye göre yapılmasını sağlar. Yönetim
  Kurulu’nca derneğin ilzamı konusu başka şekilde düzenlenmemişse Derneği mali konularda
  bağlayacak olan evrak ve belgeleri Başkan veya Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ile
  birlikte imza eder. Derneğin para, tahsilat makbuzları, çek defterleri ve sair kıymetli evrakını
  saklamakla yükümlüdür. Kasada Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurur,
  fazlasını bankaya yatırır. Gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar veya tutturur.
  MADDE 31 – YÖNETİM KURULUNUN TUTACAĞI DEFTERLER
  Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür:
  i. Üye kayıt defteri;
  ii. Karar defteri;
  iii. Evrak kayıt defteri;
  iv. İşletme hesabı defteri;
  v. Demirbaş defteri;
  vi. Alındı belgesi kayıt defteri.
  C) DENETİM KURULU
  MADDE 32 – DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

  Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde
  boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar.
  MADDE 33 – GÖREV VE YETKILERI
  i. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
  ii. Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek;
  iii. Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek;
  iv. Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun
  dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek, Dernek için önemli görecekleri
  hususlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak;
  v. Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurulun görüş ve onayına sunmak;
  vi. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  MADDE 34 – ÇALIŞMA ŞEKLI
  Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.
  Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve
  araştırma yetkisi verebilir. Denetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt
  oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.
  Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur.
  Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetim Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde,
  en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeniden seçilen Kurul, eskisinin görev süresini
  tamamlar.
  Denetim Kurulunun herhangi bir üyesinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek
  yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Derneğe ait yönetim yerleri, müesseseler ve
  eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
  D) SİCİL KURULU
  MADDE 35 – SİCİL KURULUNUN OLUŞUMU

  Sicil Kurulu, Derneğin asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek
  üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu
  üyeliğin görev süresini tamamlar.
  MADDE 36 – GÖREV VE YETKİLERİ
  Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
  i. Derneğe üyelik başvuruları teslim almak;
  ii. Üyelik beyannamelerini Dernek merkezinde ilan etmek,
  iii. Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek ve karara bağlamak;
  iv. Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak;
  v. Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulu’nun onayına sumak;
  vi. Üyelerin yaşlarını, adreslerini, Derneğe ilk giriş tarihlerini ve aidatlarını düzenli olarak ödediklerini
  saptamak,
  vii. Asil üye defterini ve Sicil Kurulu karar defterini tutmak;
  viii. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  MADDE 37 – ÇALIŞMA ŞEKLİ
  Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Sicil Kurulu kararlarını
  çoğunlukla alır. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, toplantı yeter sayısının sağlanamaması
  halinde, en geç bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanarak Sicil Kurul seçimi yenilenir. Yeni
  seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.
  E) DİSİPLİN KURULU
  MADDE 38 – OLUŞUMU

  Disiplin Kurulu, asil üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden
  oluşur. Kurulun asil ve yedek üyelerinden, ayrı ayrı en az bir tanesinin hukuk fakültesi mezunu üye
  olması zorunludur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve
  bu üyeliğin görev süresini tamamlar. Kurulun hukuk fakültesi mezunu asil üyelerinden bir tanesinin
  görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, yerine sıraya bakılmaksızın, doğrudan ilk hukuk
  fakültesi mezunu yedek üye geçer.
  MADDE 39 – GÖREV VE YETKİLERİ
  Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
  i. Yönetim Kurulu ve diğer Dernek organları tarafından Kurula intikal ettirilen olaylar hakkında
  gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak,
  ii. Disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar taraflar hakkında, Dernek merkez ve lokaline girişi
  yasaklamak da dahil, benzeri tedbirler almak,
  iii. İlgililer hakkında ceza verilmesi veya tedbir uygulanması halinde, durumu gereği yapılmak üzere,
  Yönetim Kurulu’na ve sicillerine işlenmek üzere Sicil Kuruluna yazı ile bildirmek,
  iv. Disiplin Kurulu karar ve evrak kayıt defterini tutmak,
  v. Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.
  Disiplin Kurulu yukarıda yazılı görevleri yerine getirirken, hakkında disiplin soruşturması açılan üyeyi
  savunmasını alarak sorgulayabileceği gibi kendisine gelen olaylarla ilgili bütün Dernek üyelerinin bilgi
  ve görgülerine, yazı ile davet etmek suretiyle başvurabilir, kişi ve kuruluşlar nezdinde doğrudan
  yazışmalarda bulunabilir. Savunmasını yapmak, tanık ve şikayetçi olarak dinlenmek üzere davet
  edilen üyeler zorunlu nedenler dışında, bu davete, verilen süreler içinde, kesinlikle uymakla
  yükümlüdürler.
  MADDE 40 – ÇALIŞMA ŞEKLİ
  Disiplin Kurulu, seçimini takip eden en geç bir hafta içerisinde toplanarak, kendisine bir Başkan bir
  Başkan Vekili seçer ve seçim sonucu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.
  Disiplin Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır.
  Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları oybirliğidir. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi
  üye tamsayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurulun seçimi yenilenir. Yeni seçilen
  Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.
  Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için
  kendi üyeleri arasında bir raportör tayin edebilir.
  MADDE 41 – DİSİPLİN KURULU’NA BAŞVURU
  Tüzüğe göre, disiplin cezası uygulaması gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde;
  Bu duruma doğrudan taraf veya tanık olan ilgili üye, Yönetim Kurulu aracılığı ile;
  Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu, görev alanlarına ilişkin konularda doğrudan;
  Yönetim Kurulu doğrudan;
  Disiplin Kuruluna başvurabilir. Yönetim Kurulu, kendisine yapılan başvuruları en geç yedi gün içinde
  Disiplin Kuruluna sevk etmek zorundadır.
  MADDE 42 – KARARLARIN VERİLMESİ
  Disiplin Kurulu, kendisine sevkedilen durumlar hakkında en geç otuz gün içinde kararını vermek
  zorundadır. Bu süre içinde, Disiplin Kurulu kararının, zorunlu nedenlerle gecikeceğinin anlaşılması
  halinde, bu gecikmenin sebebini ve kendisinin kararlaştıracağı, durumun özelliklerine uygun tedbirleri,
  Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir. Disiplin Kuruluna verilen bir üye, savunması alınmadan
  cezalandırılamaz. Kendisine iadeli taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak yedi gün
  içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını aynı süre içinde yazılı olarak
  bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, alacağı bütün kararları Karar
  Defterine kaydeder ve son kararları Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
  MADDE 43 – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
  Meydana gelişinden itibaren bir yıl içinde başvuru konusu yapılmayan eylem hakkında herhangi
  araştırma, soruşturma veya inceleme başlatılamaz; karar alınamaz veya söz konusu eylem ceza
  konusu yapılamaz.
  CEZAİ HÜKÜMLER
  MADDE 44 – CEZAYI GEREKTİREN HALLER

  Cezayı gerektiren haller şunlardır:
  i. Dernek disiplinini bozmak,
  ii. Dernek içinde ahlak ve adaba aykırı söz söylemek veya harekette bulunmak,
  iii. Dernek demirbaşlarına zarar verici davranışlarda bulunmak,
  iv. Dernek şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
  v. Üyelerin şeref ve itibarlarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
  vi. Dernek Başkanı, Kurul ve Komite üyelerini, Lokal Müdürünü ve görevlilerini küçük düşürecek, zan
  altında bırakacak söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
  vii. Galatasaray Topluluğu’nun şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde
  bulunmak,
  viii. Dernek defter ve kayıtlarında usulsüzlük yapmak, defter ve kayıtları tahrif etmek veya Dernek
  varlıkları üzerinden menfaat elde etmek,
  ix. Kanun, Tüzük, Tüzük uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına
  aykırı hareket etmek.
  MADDE 45 – VERİLECEK CEZALAR
  Disiplin Kurulu, üyenin;
 1. Maddede belirtilen yazılı fiillerden herhangi birinin gerçekleştirmesi halinde üyeye yazılı uyarı
  verilmesine,
 2. maddenin yazılı fiillerden herhangi birinin bir yıl içinde iki kez gerçekleştirmesi halinde üyelikten
  çıkarılmasına karar verilmesine,
  ilişkin görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.
  MADDE 46 – İTİRAZLAR
  Üye, cezanın tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde, Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Bu süre
  kesindir. Yönetim Kurulu, bu itirazları en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Yönetim Kurulu cezayı
  onaylayabilir veya Disiplin Kurulundan, talebinin gerekçeleriyle birlikte, tekrar görüşülmesini isteyebilir.
  Yönetim Kurulu’nun üç aylık süre içinde cevap vermemesi cezanın onaylanması anlamına gelir.
  MADDE 47 – KARARLARIN TEBLİĞİ
  Cezalar ilgiliye iadeli taahhütlü mektupla bildirir, ayrıca siciline işlenmek üzere de Sicil Kuruluna
  gönderilir. Ancak, hiçbir ceza kesinleşmeden ilgilinin siciline işlenemez. Verilen disiplin cezaları,
  Dernek Merkezinde ilan edilmek suretiyle, üyelere duyurulur. Disiplin cezaları ile gerekçeleri, sadece
  Disiplin Kurulu Karar Defterine yazılır, diğer bildirim ve ilanlar için, gerekçe gösterme zorunluluğu
  yoktur. Söz konusu disiplin cezasından beş yıl sonra, ilgilinin talebi üzerine, siciline işlenmiş kayıt,
  Sicil Kurulu kararı ile silinir. Bu suretle, tüzüğün seçilebilme koşulları ile ilgili hükümlerindeki engel
  ortadan kalkar.
  BÖLÜM V
  MALİ HÜKÜMLER
  MADDE 48 – BÜTÇE

  Derneğin mali işleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir Bütçe ile uygulanır. Bütçenin geçerliliği,
  onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren başlamak ve yeni bütçenin onaylanacağı izleyen genel
  kurul tarihinden önce sona ermemek üzere, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadardır.
  MADDE 49 – BÜTÇENİN UYGULANMASI VE AKTARIMLAR
  Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
  Bütçede maddeler ve fasıllar arasında aktarma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
  MADDE 50 – DERNEĞİN GELİRLERİ
  Derneğin gelirleri şunlardır;
  i. Üye kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar,
  ii. Bağışlar ve yardımlar,
  iii. Düzenlenecek balo, konser, konferans, piyango, gezi, yayın ve sair benzeri organizasyonların
  gelirleri,
  iv. Derneğin malvarlıklarından elde edilen gelirler,
  v. Reklam ve sponsorluk gelirleri,
  vi. Diğer Dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
  MADDE 51 – TAHSİLATIN YAPILMASI
  51.1 Alındı Belgeleri
  Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek
  gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti
  gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçim
  ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve
  yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya
  kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
  Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
  51.2 Yetki Belgesi
  Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
  belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,
  imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Yetki Belgesi”
  dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
  Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
  Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.
  Süresi biten yetki belgeleri yukarıdaki fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya
  adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi
  gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi
  zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
  MADDE 52 – ÖDEMELERİN YAPILMASI
  Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
  yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri
  için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için
  Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler
  harcama belgesi olarak kullanılır.
  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler
  Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya
  kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği
  ekinde örneği bulunan “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
  Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası
  taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik
  sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form
  veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
  MADDE 53 – AVANSLAR
  Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderleri için, Dernek kasasında tutulacak nakit miktarını belirler.
  Bu miktarı aşan nakit, bankada saklanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, bütçenin ilgili bölümünde ödenek
  varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans
  verebilir. Verilen avans, hizmetin bitimi ya da malın satın alınmasını izleyen en geç yedi iş günü içinde
  hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan, parayı
  zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilemez.
  MADDE 54 – DEFTER VE KIYMETLİ EVRAKIN SAKLANMASI
  Derneğe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile diğer defterler ve evrak yasal süre boyunca saklanır.
  Tahsilat makbuzları ve çek defterleri, Yönetim Kurulunca onaylanmış bir deftere, cilt, sıra numarası ve
  adetleri yazılmak suretiyle, sözleşme, vekaletname ve benzer sair evrakla birlikte Sayman tarafından
  saklanır.
  MADDE 55 – İÇ DENETİM
  İç denetim, tüzük ve mevzuat hükümleri uyarınca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
  tarafından uygulanır. Denetim Kurulu, dilediği anda tüm kayıt ve belgeleri inceleyebilir. Bu durumda,
  Yönetim Kurulu ve diğer Dernek yetkilileri, istenilen kayıt ve belgeleri hazır bulundurmakla
  yükümlüdür.
  BÖLÜM VI
  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  MADDE 56 – KURUL ÜYELERİNİN TOPLANTILARA KATILMAMASI

  İstifa veya herhangi bir nedenle Kurul üyelerinden birisinin çekilmesi veya üst üste üç toplantıya
  katılmaması ve dördüncü toplantıya gün, saat ve yeri kendisine yazılı olarak veya elektronik posta
  yoluyla bildirildiği halde, özürsüz gelmemesi halinde, gelmeyen üye istifa etmiş sayılır ve yerine
  sıradaki yedek üye çağırılır.
  MADDE 57 – DEVİR TESLİM
  Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni
  üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum, bir tutanakla saptanarak, Karar
  Defterine geçirilir.
  MADDE 58 – GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL
  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim
  kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği
  gibi, nakdi veya gayri nakdi olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
  karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
  MADDE 59 – DERNEĞİN FESHİ
  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar
  verebilmesi için, Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte
  ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler
  ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve
  delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
  Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul
  tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar
  verilemezse, tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmaz mallar, Galatasaraylılar Yardımlaşma
  Vakfı’na terk ve tahsis olunur. Söz konusu vakfın tasfiye zamanında mevcut bulunmaması
  durumunda, söz konusu malvarlığı, Genel Kurul tarafından tasfiye kararında belirlenecek Derneğin
  amaçları ile ortak veya benzer amaçlara sahip ve Galatasaray Topluluğu ile ilgili başka bir dernek
  veya vakfa devredilir. Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
  tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki
  idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
  MADDE 60 – GALATASARAY TOPLULUĞU
  İşbu Tüzükte Galatasaray Topluluğu tanımı, Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nda temsil edilen
  veya gelecekte bu kurulun muadili platformlarda temsil edilecek olan tüm gerçek ve tüzel kişileri
  kapsar.
  MADDE 61 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ
  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen
  çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri
  uygulanır.
  YÜRÜRLÜK
  Bu tüzük Genel Kurul’un kabulü ile yürürlüğü girer.

Bildirim almak ister misiniz?

Yeni ilanlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakmanız yeterli!